Abraham, grondlegger van het monotheïsme

Het Jodendom, het christendom en de islam behoren alle drie tot de monotheïstische tradities. Het monotheïsme behelst het geloof in één God. De grondlegger van het monotheïsme was de Bijbelse figuur Abraham van het Oude Testament. Volgens de islam is Ibrahim (Abraham) daarom één van de belangrijkste profeten in de geschiedenis geweest. De drie monotheïstische wereldreligies worden ook wel abrahamitische godsdiensten genoemd.

De strijd tegen afgoderij

Abraham kwam oorspronkelijk uit Ur, een stad in het zuiden van Mesopotamië (het tegenwoordige Irak). Hij is opgegroeid tussen de afgodsbeelden van het Sumerische pantheon. Zijn vader vervaardigde afgodsbeelden en verkocht ze aan andere mensen. Net zoals jeeigentaart.nl speciale thema-taarten verkoopt aan klanten. De jonge Abraham verwonderde zich over het feit dat het volk godenbeelden vereerde die geschapen waren door mensenhanden. Beelden die nota bene niet konden praten, luisteren of wonderen konden verrichten! Waarom gingen mensen bidden voor godenbeelden die uiteindelijk niets voor hen konden doen? Abraham vervolgde zijn zoektocht naar de Ware Schepper van hemel en aarde en begreep dat God een onzichtbare bron was waaruit alle schepselen voortkwamen. Hij wilde de mensen wakker maken uit hun polytheïstische droom.

Koning Nimrod

Om het volk te laten zien dat het vereren van afgodsbeelden pure dwaasheid was, sloeg hij stiekem alle godenbeelden in de tempel kapot, behalve de grootste. Deze werd getooid met een bijl. Natuurlijk werd Abraham onmiddellijk verdacht van het incident en niet het grootste godenbeeld zoals zijn bedoeling was. Het volk wees op die manier haar eigen geloof af, maar weigerde hardnekkig om dit in te zien. Abraham werd vervolgens naar koning Nimrod gebracht. De koning suggereerde Abraham om het vuur te vereren, maar Abraham was niet van plan om een natuurelement te aanbidden. Immers, de natuurelementen behoorden ook tot de schepping en konden onmogelijk de Schepper zelf voorstellen!

Shirk

Volgens de islamitische leer getuigt het dienen en vereren van afgoden van een grote dwaling. Allah is onmiskenbaar één, en het plegen van shirk wordt dan ook beschouwd als een enorme misdaad. Koning Nimrod was echter een hoogmoedig man en wilde vereerd worden als een God door zijn onderdanen. Abraham weigerde vanzelfsprekend te buigen voor de koning. Abraham was slechts bereid te buigen voor God, de Almachtige die heerst over leven en dood. Dit maakte de koning ziedend. Daarop wilde de koning demonstreren dat hijzelf én het vuur de macht hadden over leven en dood, en zo wierp hij Abraham in het vuur ter verbranding. Echter, Abraham vroeg om God’s wil en werd beschermd en gered door de Almachtige. Dit verhaal getuigt van het feit dat Abraham een zuivere dienaar van God was en zeker niet de wereld diende.

Het Zegel der Profeten

Profeet Mohammed is de laatste profeet en boodschapper van God geweest, en wordt daarom het Zegel der Profeten genoemd. Hij heeft het pure monotheïsme van Abraham hersteld door de nadruk te leggen op de eenheid van God (Tawhid). Volgens de islam was Abraham de eerste waarachtige moslim en is hij exemplarisch voor het praktiseren van de islam. En dat is de onvoorwaardelijke overgave aan God/Allah.